5 Tips For “The Lost Generation” | | 5 nasvetov za “izgubljeno generacijo”

Published Categorised as Uncategorized

dsc0074725255b225255d-7031300 Fellas, its that time again, me actually writing a real post, not just microblogging on social media (like instagram – that link is invite to follow me there, get it?). So, today I want to write about the lost generation. What lost generation you might say? You haven’t heard the news? There was a ship with a whole generation of young people and now they are all lost somewhere in the ocean, they sit on some island, waiting for a big ship of opportunities to come to the port that doesn’t exist to pick them up and then they’ll sail away all happy to the bright new future. A few days ago I’ve read an article about the situation in our country and the author has labeled us as a lost generation as we live in this uncertain times and bla bla bla. He said: “And they know they are the lost generation”. And you know what, my nerves weren’t happy about this label. I don’t see myself as lost. I know what I want, what my soul aspires to, I’m doing my thing (click it, there’s music). But then again, maybe some people in our generation are lost. And then the inspiration for an inspiring post rose up in me. I wanna inspire you, if you are lost, to found yourself! Let’s make our generation the generation of people who found themselves! And each other! Why? Because we can! Pozdrav! Spet je prišel ta čas, ko dejansko pišem pravo objavo, ne samo mini objave na socialnih omrežjih (kot je instagram – ta link je povabilo, da me spremljate, saj štekate?) Danes želim pisati o izgubljeni generaciji. O kakšni izgubljeni generaciji? Niste poslušali poročil? Ladja s celo generacijo mladih ljudi je doživela brodolom v nekem oceanu in zdaj izgubljeno čakajo na nekem otoku na veliko ladjo priložnosti, da prispe v pristanišče, ki ne obstaja in jih vse srečne odpelje v svetlo novo prihodnost. Nekaj dni nazaj sem prebrala članek o situaciji v naši državi, v katerem nas je avtor označil kot izgubljeno generacijo, glede na negotove čase v katerih živimo in bla bla bla. Rekel je: “In sami vejo, da so izgubljena generacija”. Sama se te oznake nisem nič kaj razveselila. Ne vidim se kot izgubljeno. Jaz vem kaj hočem, vem k čemu stremi moja duša, jaz delam na svoji stvari (kliknite za glasbo). Ampak vseeno, morda pa se nekateri v moji generaciji počutijo izgubljeno. In potem je v meni vzbrstela inspiracija za navdihujočo objavo. Želim vas navdihniti, če se počutite izgubljene, da se najdete! Naredimo našo generacijo generacijo ljudi, ki so se našli! Sebe in drug drugega! Zakaj? Ker lahko! dsc0075725255b225255d-2046979 And then my stomach was too full of delicious risotto I prepared myself for dinner (with the chanterelles I found in our wood last week) and I went to sleep a bit earlier than usual. And I would probably forget about it, if a blogging colleague hadn’t wrote a post named Lost generation (only in slovene, unfortunatelly), where he encourages young folks to move their asses, stop complaining and do the shit! Yep, and that was exactly the point in my head. Yes, it’s true, it ain’t as easy for us since that crisis has begun, and if I was making jokes about it in 2008, a few years later I started crying because of it. But everytime I sooner or later realise this ain’t no time to sit around crying like a bunch of pussies. Yes, it’s true, the pain is usually awesome catalyzation for the change and my tear drops often cleared my emotional body and made my mind useful again. But after you honor your pain, it’s time to take action, not just roll in a self pity until Jesus comes and gives you a miracle or your birthday fairy blows a stardust over you and makes everyday of your life filled with joy. Not that I have anything against Jesus or fairies, anything can help you if you believe in it, but you have to take action. Help yourself and God will help you. (or Goddes, or Nature or Life or Universe or Force or whatewer you name it) Potem je pa bil moj želodček preveč poln slastne rižote, ki sem si jo pripravila za večerjo (z lisičkami, ki sem jih nabrala v domačem gozdu), kar me je malo prej kot ponavadi zazibalo v spanec. Na objavo bi verjetno pozabila, če ne bi blogerski kolega Gregor na Goflji napisal objave imenovane Izgubljena generacija, v kateri spodbuja mladino, da premakne riti, se neha pritoževati in naredi nekaj. Točno to je bilo tudi bistvo mojega razmišljanja. Jap, res je, ni nam tako lahko odkar se je pričela kriza, in če sem se od začetka še iz tega delala norca, sem se čez par let začela tudi jokat. Ampak slej ko prej ugotovim, da to ni čas, da posedam naokrog in jokam ko p**ka. Ja, res je tudi, da je bolečina pogosto odličen katalizator za spremembo in moje solze mi ponavadi očistijo čustveno telo in naredijo um spet uporaben. Ampak potem, ko počastimo svojo bolečino, je čas, da gremo v akcijo, ne da samo gnijemo v samopomilovanju in čakamo Jezusa, da prinese čudež ali rojstnodnevno vilo, ki nam bo dneve po rojstnem dnevu napolnila z nenehno radostjo. Saj ne, da imam kaj proti Jezusu ali vilam, karkoli lahko pomaga, kadar verjameš, ampak vseeno moraš nekaj narediti. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal (ali Boginja ali Narava ali Življenje ali Vesolje ali Sila ali kakorkoli že to poimenuješ). dsc0077625255b225255d-4590257 Two years ago  (I read it a few days ago) there was an interview with german poet and writer Hans Magnus Enzensberger (1929) in special issue of slovenian magazine called Mladina (The Youth). And there is a Q&A I want to higlight: Q: We have crisis today. An economic crisis. Are you ever afraid of fascism raising again? Or are you looking forward to the old order falling apart? A:First of all, I’m not even sure we have crisis. We, a bit older people, have survived many other things already and compared to them it’s the world in which we live now a real paradise, an so called crisis just a funny thing. We don’t have a money? Good, we have no money, nothing special about it. When we hadn’t had money, we organised black economy. Or we planted potato. Well, isn’t that a great call to wake up? {more music} Not that I want to mock people which are in unfortunate situations, I want inspire us all to do something about it, to follow our dreams, to contribute to community, to be the people of courage! As Brene Brown told us: “Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language — it’s from the Latin word cor, meaning heart — and the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart.” Now, let me give you some tips on how to gain that courage and I’ll also share my personal examples. Dve leti nazaj (jaz sem brala par dni nazaj) je bil v posebni izdaji Mladine intervju z nemškim pesnikom in pisateljem Hansom Magnusom Enzensbergerjem (1929). In noter je en odgovor, ki ga želim izpostavit: V: Danes imamo krizo. Gospodarsko krizo. Vas je kdaj strah, da bi se lahko fašizem ponovil? Ali vas prej osrečuje misel na to, da bi stari svet propadel? O: V prvi vrsti nisem ravno prepričan, ali imamo res krizo. Ljudje, ki smo malce starejši, smo namreč doživeli že marsikatere druge stvari, v primerjavi s katerimi je svet v katerem živimo sedaj, pravi paradiž, ta, tako imenovana kriza pa prav smešna. Nimamo denarja? Dobro, potem pač nimamo denarja, saj to ni nič takšnega. Ko včasih nismo imeli denarja, smo organizirali črni trg. Ali pa smo posadili krompir. Torej, se vam ne zdi, da je to precej dobra budilka? {še glasbe} Saj ne, da se norčujem iz ljudi v težki situaciji, želim nas vse navdihniti, da naredimo nekaj glede tega, da sledimo svojim sanjam, da prispevamo k skupnosti, da smo pogumni! Kot je povedala Brene Brown: “Pogum (eng: courage), originalna definicija poguma, ko je prvič prišla v angleški jezik – je prišla iz latinske besede cor, ki pomeni srce – in originalna definicija je bila, da poveš zgodbo tega kdor si s svojim celim srcem.” Zdaj bi pa rada z vami podelila par nasvetov, kako okrepiti ta pogum, opisala pa bom tudi svoje osebne primere. dsc0078525255b225255d-1497515 1.  Talk about your dreams Not everyone will listen and some might listen but make fun of you. But you’ll also find a lot of people, who will see your potential to make your dream reality and they’ll encourage you when you’ll feel like a failure, they will keep believing and they will see you as brave for taking the road less travelled. That way you’ll also find the people who will want to make projects with you, who will share your efforts with others, who will talk behind your back only to say good things about you, who will buy your product or service and that way really help you grow your biz and living the life you were born to live! So, let me talk about my dreams for a second. My big dream now is to start making hemp + organic cotton T-shirts with cool prints (and handpainted ones, of course) and also a whole clothing line. Well, that’s a dream of mine for quite some time now, I also want my tote bags to be made of hemp, because is hemp way more ecofriendly than cotton. My vision is, that through the time I’ll make clothes from hemp grown in Slovenia. I don’t have rich parents, my mum is a magican who substain the household with her minimum wage and I know I’m not only one like that. And if you recognize yourself amongst us the only way for you is to share your fucking awesome dreams with the world and… 1. Govori o svojih sanjah Ne bodo te vsi poslušali in nekateri se bodo norčevali iz tebe. Ampak obenem boš našel tudi mnogo ljudi, ki bodo videli tvoj potencial za uresničenje tvojih sanj in ti te bodo spodbujali, ko se boš počutil kot zguba, vztrajno bodo verjeli v tebe in videli te bodo kot pogumnega, ker si šel po manjkrat prehojeni poti. Na ta način boš našel tudi ljudi, ki bodo želeli s tabo narediti kakšen projekt, ljudi, ki bodo delili tvoja prizadevanja z drugimi, ki te bodo za hrbtom hvalili, ljudi, ki bojo kupili tvoj izdelek ali storitev in ti na ta način res pomagali pri rasti tvojega posla in ti omogočili, da živiš življenje za katero si bil rojen. Zdaj pa pustite meni, da vam povem svoje sanje. Moja trenutno največja želja zdaj je, da bi lahko začela delati majice iz konoplje + organskega bombaža, potiskane ali ročno poslikane s finimi motivi in napisi, prav tako pa bi rada naredila celo kolekcijo oblačil. No, to je že kar nekaj časa moja želja. Želim si tudi, da bi bile moje totice iz konoplje, saj je konoplja veliko bolj okolju prijazna kot bombaž. Moja vizija je, da bodo čez čas oblačila narejena iz konoplje, ki je zrastla pri nas. Nimam bogatih staršev, moja mame je prava maginja, glede na to, da vzdržuje gospodinjstvo z minimalno plačo in vem, da še zdaleč nisem edina v tej situaciji. In če se prepoznaš med nami tudi ti, je moj nasvet zate, da deli svoje noro sijajne sanje s svetom in… dsc0079525255b225255d-8824141 2. Ask for what you need! You will hear no for the answer, but if you don’t ask you already said no to yourself. And you will be surprised how often you’ll hear yes! People love to help, they feel good when they do, and sometimes they will even make you a big favor, but they will feel like you are making a favor to them. And when you are selling something good, people get value from it and they love to pay for it. And that’s good, it’s an energy exchange, so don’t feel bad when people give you money or other things you need, they do that because they like you and your stuff. One thing that helps a lot when asking. Usually, when we want to ask, we feel lesser, like the person who could help us is above us. And then we are afraid of them. But the truth is, no one is more and no one is less, we are all part of life. Yes, there are people who have more successful stories to share than you, but remember, they have many fails as well, and they are totally human. They feel like they are not good enough when they have bad days as well, they cry too and they have to go pee and they shit and they fart too (unless they don’t eat enough of fiber) and they make funny faces when having sex as well. Oh, the trick, I almost forgot, when you feel like you are bellow someone, imagine a balance swing swinging, you on the one side an the other person on the other side. Check who is above, swing it and imagine it stop in the middle, both sides are equal, because no soul is worth more than others. Now you can ask from your heart. My turn. I ask you to buy my dope ecofriendly accessories. You already know you want a piece or two, but to convince your mind that is a good decision, I’m gonna tell you, that you will love them, you will use them for a long time, you will feel special in them and you will feel good, because you know you support the new world economy with it in which can people do what they love and live well from it. Yep, it’s not a concept for everyone yet, it is for ancient souls in modern body with a futuristic mindset who get things a bit earlier and feel what is right. Most popular tags for this image include: wisdom, body, future, futuristic and god (via) 2. Vprašaj za to, kar potrebuješ! Slišal boš ne kot odgovor, ampak če ne vprašaš, si si ga že sam izrekel. In presenečen boš, kako pogosto boš slišal ja! Ljudje radi pomagajo, dobro se počutijo ob tem, in včasih ti celo naredijo veliko uslugo, obenem pa se jim zdi, da si ti naredil uslugo njim. In ko prodajaš kaj dobrega, je življenje ljudi za to boljše in z veseljem plačajo. In to je dobro, gre za energijsko izmenjavo, tako da se nehaj počutit krivo, ko ti ljudje dajo denar ali kaj drugega, kar si želiš. To naredijo, ker so jim všeč tvoj izdelek/storitev in/ali ti. Povem za skrivno tehniko, ki vam bo olajšala spraševanje. Ponavadi, kadar za kaj sprašujemo, se počutimo manjše, kot da je oseba, ki bi nam lahko pomagala, nad nami. In potem nas je strah. Ampak resnica je, da nihče ni manj in nihče več, vsi smo del življenja. Ja, obstajajo ljudje, ki  lahko podelijo več lastnih zgodb o uspehu kot ti, ampak verjemi, da imajo pod kapo tudi veliko neuspehov in da so tako človeški kot ti. Ko imajo slab dan, se pravtako počutijo, kot da niso dovolj. Po licih jim tečejo eneko mokre solze kot tebi. Hodijo lulat in kakat. In prdijo (razen če ne pojedo dovolj vlaknin). In ko seksajo delajo grimase. Aja, trik, skoraj sem pozabila. Ko se počutiš, kot da si manj od nekoga, si predstavljaj gugalnico za dva, sebe na eni strani in drugo osebo na drugi. Preveri kdo je zgoraj, kdo spodaj, zanihaj gugalnico in si predstavljaj, da se ustavi na sredini. Obe strani sta enaki, ker ni nobena duša lažja kot druga. Zdaj lahko vprašaš iz srca. Zdaj pa sem jaz na vrsti. Sprašujem vas, če boste kupili moje fine in okolju prijazne modne dodatke. Saj veste, da hočete kak kos ali dva, ampak da prepričam še vaš um, da je to dobra odločitev, vam bom povedala, da vam bojo zelo všeč, da jih boste dolgo uporabljali, da se boste z njimi počutili prav posebno in da se boste v srcu odlično počutili, ker veste, da s tem podpirate novo ekonomijo, v kateri ljudje delajo to, kar jih veseli in od tega dobro živijo. Ja, vem, ni še to koncept za vsakogar, je bolj za stare duše, ki živijo v modernem telesu in imajo futurističen um in ki dojemajo in začutijo, kaj je prav malo pred drugimi. Aja, pa spomnite se tudi na Navdihovalnico 😉  dsc0080725255b225255d-1648685 3. Share your success Some will say you are a bragging cunt and that you are more fortunate than others and that it’s not fair for you to have what you want. They are envious, because they don’t dare following their dream, because they might fail. You have guts! Others will feel you are doing your thing and they will be happy for you and they will enjoy your success as their own, because they know that the more people doing the work they love, the happier whole world. My successes? The people who I adore for what they are adores me for who I am. I was on national TV. I make people happy with my work. I inspire people. I make people feel better about themselves, because I see their potential and encourage them to make changes. I have eyes that see the beauty of the world and the heart that feels its joys and sorrows. I sell my work to places I’ve never been, but I want to see them. 3. Pohvali se s svojimi uspehi! Nekateri bodo rekli, da se važiš, da ti je postlano z rožicami in da ni pravično, da imaš kar pač imaš. Zavistni so, ker si ne drznejo slediti svojim sanjam, saj jim lahko spodleti. Ti pa imaš jajca! Drugi pa bodo začutili, da delaš svojo stvar, srečni bodo za tebe in v tvojem uspehu bodo uživali, kot da je njihov, ker vejo, da več ljudi, ki sledijo svojemu poslanstvu, pomeni boljši svet za vse. Moji uspehi? Veliko ljudi, ki jih občudujem zaradi tega kar so, iz istega razloga občuduje mene. Bila sem na nacionalni televiziji. S svojim delom osrečujem ljudi. Jih navdihujem. Poskrbim, da se boljše počutijo glede sebe, saj vidim njihov potencial in jih spodbujam k spremembam. Imam oči, ki vidijo lepoto sveta in srce, ki čuti njegove radosti in žalosti. Svoje delo prodajam v mesta, ki jih nisem nikoli videla v živo, si jih pa želim. dsc0081825255b225255d-9787191
4. Share your failure. Some will be happy when you fail. Let them enjoy, because you’ll rise again. Others will be even more inspired to follow their dreams, because they will acknowledge everyone fails and that failure doesn’t mean there’s no chance to fly again. Failure makes you human. And the new economy is about being real, human to human, heath to heart, soul to soul. My failures? I had my share of art markets where I hadn’t sell a thing. I didn’t pay my dues to my country for few months now and that’s why I don’t have health insurrance and I also have tons of old bills to pay. I’m proof you can’t make it with doing what you love to some. When I was at my latest art market, I covered my expenses the first day and was sure I’ll actually earn some money the next day, but then I didn’t sell a thing the whole fucking day. I cried the whole way home and was seriously trying to figure out the best way to pay my dues and quit everything. Well, breakfast in the bed made by my boyfriend and he telling me that he sees me as successful because I keep on going no matter what, changed my mind. And then I had a successful week full of great feedbacks and way more orders than ordinary. 4. Priznaj svoje poraze. Nekateri bodo srečni, kadar padeš. Naj uživajo, dokler lahko, ker se boš spet povzpel. Drugi bodo še z večjim navdihom zasledovali svoje sanje, ker bodo videli, da vsem kdaj spodleti in da poraz ne pomeni, da ne boš več nikoli letel. Padci te naredijo človeškega. In nova ekonomija se vrti okoli tega, da si to kar si, človek človeku, srce srcu, duša duši. Moji porazi? Bila sem na kar nekaj sejmih, na katerih nisem nič prodala. Par mesecev nisem mogla plačati prispevkov in tako sem zdaj brez zdravstvenega zavarovanja. Za nekatere sem verjetno dokaz, da ti pri nas ne more uspeti s tem, kar rad počneš. Ko sem bila zadnjič na sejmu, sem si prvi dan pokrila vse stroške in prepričana sem bila, da bom naslednji dan končno nekaj zaslužila, ampak potem nisem cel dan prodala niti ene stvari. Celo pot domov sem jokala in čisto resno premišljevala, kako naj vse plačam in prekinem z vsem skupaj. No, zajtrk v postelji, ki mi ga je pripravil fant in njegove besede, da me vidi kot uspešno zato, ker ne glede na vse vztrajam, je poskrbel, da sem si premislila. In potem sem imela uspešen teden z veliko pohvalami na račun mojih izdelkov in več naročil, kot ponavadi. dsc0076425255b225255d-8480012 5. Go out! Go out in the nature with your dog to fill your batteries. When is your energy low and you can’t decide between a nap and a walk, choose walk. And if you are still sleepy take a nap. Well, what I meant to tell here is go out to the events where you can meet new people. Go to concerts, go to stand-ups, go to exhibitions, go to networking events, go for a coffee. Do that alone, so that you have a chance to actually meet new people. And if you don’t, don’t worry, it’s a quality time for yourself and your self-awareness. When we talk about success or almost anything in life, we always come to people, to relationships. People are the most important ingredient of your success. Build meaningful relationships, ask questions, be compassionate, be supportive, be honest, be vulnerable. People love the attention and they love to talk about themselves, even introverts, when they feel relaxed enough around you. It happens with some people, that you see them for the first time and you have a crazy deep honest talk, but usually it takes some time before you start to talk to people you find interesting. You might see each other at the same coffee house every week and then you starts to say hi on the street and then you are both at the same party and you talk for two hours straight about changes you’ll make in the system.  That’s the thing, connect with people, people! My experience. I am kind of a mix of introvert and extrovert. I love meeting new people, I love to talk and listen to them, but I used to get diarrhea before going alone to the public. Now I enjoy it (going alone to the public, not diarrhea). Well, for the most of the time, sometimes I still feel like I am not good enough and that everyone could see that. Then I try to remember myself that almost everyone does feel this way sometimes and some as often as me and some even all the time (you know those people who can’t talk without alcohol?). Oh, and I use balance swing technique. And I met many people I found interesting at first glance and they find me interesting as well. 5. Pojdi ven! Pojdi s psom v naravo, da si napolniš baterije. Ko ti primankuje energije in se odločaš med dremežem ali sprehodom, izberi sprehod. In če se ti bo še vedno spalo, si privošči dremež. No, kaj sem v bistvu hotela povedat je, da pojdi nekam, kjer lahko spoznavaš nove ljudi. Pojdi na koncert, na stand-up, na razstavo, na kak dogodek namenjen mreženju, sam na kavo. Pojdi sam, da boš lahko dejansko koga spoznal. In če ne boš, ne skrbi, si vsaj namenil nekaj kvalitetnega časa sebi in svoji samozavesti. Ko govorimo o uspehu oz. skoraj vsem v življenju, pridemo slej ko prej na ljudi, na odnose. Ljudje so najbolj pomembna sestavina tvojega uspeha. Izgradi si čudovita razmerja, postavlja vprašanja, sočustvuj, podpiraj, bodi iskren, pusti si biti ranljiv. Ljudje obožujemo pozornost in radi govorimo o sebi, celo introverti, če se le počutimo dovolj sproščene. Včasih se zgodi, da koga prvič vidiš, a vseeno padeš v globok in iskren pogovor, ampak ponavadi malo traja, preden se začneš družit z osebo, ki se ti zdi zanimiva. Morda se vsak teden vidita v isti kavarni, potem se na ulici začneta pozdravljati in naenkrat se oba znajdeta na neki privatni zabavi in dve uri skupaj govorita o spremembah, ki jih nameravata narediti v sistemu. To je najbolj pomembno, povezujte se z ljudmi, ljudje! Moja izkušnja. Sama sem nekakšna mešanica introverta in ekstroverta. Zelo rada spoznavam nove ljudi, rada govorim z njimi, rada jih poslušam, ampak ponavadi sem dobila drisko preden sem šla sama na kak dogodek. Zdaj uživam v tem (v tem, da grem sama kam, ne v driski). No, vsaj ponavadi. Včasih še se vedno počutim, kot da nisem dovolj dobra in da vsi to vidijo, Potem se spomnim, da se vsi kdaj tako počutijo, nekateri tako pogosto kot jat, nekateri vedno (saj poznate ljudi, ki ne morejo v družbo brez alkohola?). Ja, in tudi tukaj uporabim tehniko gugalnice. No, spoznala sem že mnogo ljudi, ki so mi bili zanimivi na prvi pogled in tudi jaz sem zanimiva njim.  dsc0083125255b225255d-7796807 Now, I admit it, it’s not always easy doing your thang, I sometimes wish I would be one of those unemployed  people with a social support, because they can pay more bills than I do… But guess what, been there done that. My life is way more interesting and fun and meanigful now. And I might not have enough money yet, but it’s getting better. And I have already made a strong foundation on which I can build. I don’t feel lost. And I do what I love and what I believe in. And that’s the whole point, people who do what they love are happier and imagine how that influence people around them and the whole world with it! Happy people doesn’t start wars. They start beautiful things that counts on a bigger scale. No, zdaj pa še priznanje, da res ni vedno fajn delat na svoji stvari, včasih si zaželim, da bi bila ena tistih brezposelnih ljudi s socialno podporo, ker lahko plačajo več računov kot jaz… Ampak sem že bila na njihovem mestu. In moje življenje je zdaj veliko bolj zanimivo, zabavno in polno pomena. In morda še nimam dovolj denarja, ampak gre na boljše. In postavljene imam trdne temelje na katerih lahko gradim. Ne počutim se izgubljeno. Počnem to, kar rada počnem in v kar verjamem. In to je bistveno. Ljudje, ki delajo to, kar imajo radi, so bolj radostni. Predstavljajte si, kako to vpliva na ljudi okrog njih in na cel svet. Srečni ljudje ne začnejo vojne. Začnejo pa s čudovitimi projekti, ki veliko pomenijo v širši sliki. dsc0091825255b225255d-6819918 I  would like to dedicate this post to mum of my friend who also became a friend of mine. A really special woman without whom whould my life probably have taken a very different road. She was the first grown up person with whom I could really dream out loud and she was dreaming with me. She passed away when the majority of this post was written. I will forever remain grateful that I could share the space and the time with her and for all the great life advice she gave me. Tole objavo posvečam mami mojega prijatelja, ki je postala moja zaupnica. Res izjemna ženska, brez katere bi moje življenje ubralo čisto drugo pot. Bila je prva odrasla oseba, s katero sem dejansko lahko na glas govorila o svojih sanjah in ona je sanjala z mano. Umrla je v času pisanja te objave (sobota, 26.6.). Za vedno bom hvaležna, da sem si lahko z njo delila trenutke v času in prostoru ter za vse odlične življenjske nasvete, ki mi jih je dala. Zaradi nekaterih ljudi je vredno živeti, tudi ko jih več ni.

With Love,User Avatar

By Anita Puksic

Full time human being. With whole heart and brain devoted life coach for artists, entrepreneurs and visionaries, that are ready to release their heavy baggage and start living as they always believed deep inside IT IS POSSIBLE, especially for them. anita@anitapuksic.com

0 comments

 1. Tale članek je pa tako navdihujoč! 🙂 Sem se v parih stvareh tako zelo našla. Sploh v odgovoru, ki si ga navedla od Hans Magnusa Enzensbergerja. Se mi zdi, da vsak dan beremo grozne novice, ki se dogajajo po svetu. Sploh sedaj v Gazi. In se mi zdi ta mladina izgubljena generacija. Nima ne svodobe bega, kaj šele odločitve. Mi pa imamo vse to in se premalokrat zavedamo kakšna je realnost drugih. Zato se mi zdi, da je dandanes generacija izgubljena predvsem v teh možnostih, raznih potrjevanjih in iskanjem sebe.

 2. Oj Anita, kako z užitkom sem prebrala tvojo objavo. Tvoja iskrenost in čiste misli, moč, da si, to kar si, ustvarjalnost, živost in ob tem še znanje slovenskega jezika, me vedno znova pritegnejo.
  Pozdrav 🙂

  1. Ah, kak pa mene takšni komentarji pogrejejo pri srcu! Hvala ti iz srca!
   Mene pa pri tvojem čudovite fotografije, tvoje poetične a vseeno tako prizemljene misli, in še posebej vaša povezanost, vaš zen pri delu. Ah, hvala bogu za takšne čudovite starše! (:

 3. Anita, kako pa ti zmoreš meni z eno objavo na plan prevresti vsa naslednja čustva; navdih, smehljanje, hrohot (tista driska je zmagala!), veselje in žalost – vendar v dobrem smislu. Carica si!

 4. Odličen zapis! Iskreno, odprto, pristno, navdihujoče – sem ravno v obdobju, ko rabim take stvari, take besede, spodbujajoče in pozitivne. 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *